Gạch ốp tường Ý Mỹ 30x45 (ốp ngang)

cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992 cat_id=9992
0